GALLERIES

    Algemene Voorwaarden

    Definities

    1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de aankoop van producten uit de webshop van The Fashion Camera.
    2. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

    Overeenkomst The Fashion Camera

    1. The Fashion Camera bevestigt de aanvaarding van het aanbod door een orderbevestiging via de e-mail.
    2. The Fashion Camera zorgt voor een veilige webomgeving en treft passende maatregelen voor elektronische betaling. Gegevens van de klant zullen met technische en organisatorische maatregelen worden beveiligd. 

    Tarieven en betalingen       

    1. Prijzen zoals vermeld in de webshop van The Fashion Camera zijn inclusief btw en inclusief verzendkosten tenzij anders vermeld.
    2. Een aankoop uit de webshop van The Fashion Camera dient direct bij aanschaf te worden betaald. Een bestelling zal pas in behandeling worden genomen na volledige betaling.

    Herroepingsrecht

    1.  Klant heeft een bedenktijd van 14 kalenderdagen om een fysieke aankoop te ontbinden. The Fashion Camera heeft het recht de klant te vragen naar de reden van herroeping, maar klant is niet verplicht een reden op te geven.
    2.  De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de klant het product heeft aangekocht.
    3.  Het herroepingsrecht geldt niet voor producten dan wel diensten anders dan fysieke producten. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een e-book, online cursus of presets, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn aankoop. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
    4. Klik hier om het retourformulier te downloaden en te printen. De kosten van het terugzenden van het product komen voor rekening van de klant.

    Verplichtingen bij herroeping

    1.  Klant dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts worden geïnspecteerd zoals dat in een winkel toegestaan zou zijn. Een boek met een persoonlijk geschreven tekst naar de klant kan niet worden geretourneerd.
    2.  Waardevermindering van het product door omgang in strijd met het in lid 1 genoemde komt voor rekening van de klant.
    3.  The Fashion Camera stuurt na ontvangst van de melding van herroeping een ontvangstbevestiging aan de klant.
    4.  The Fashion Camera vergoedt de betalingen van de klant binnen 14 dagen nadat de klant de herroeping kenbaar heeft gemaakt.

    Uitoefening van herroepingsrecht

    1.  Klant meldt schriftelijk via het modelformulier voor herroeping en binnen de bedenktijd aan The Fashion camera dat hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht.
    2.  Binnen 14 dagen na de melding zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, stuurt de klant het product, redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, terug.
    3.  De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht komt toe aan de klant.
    4.  De kosten van het terugzenden van het product komen voor rekening van de klant. Op deze manier verdelen we eerlijk de kosten. Ik heb kosten gemaakt voor het opsturen van het product en jij voor het retouren.

    Auteursrecht, licentie en publicatie

    1. Eigendom van door The Fashion Camera geleverde producten gaat over op klant wanneer de betaling volledig is voltooid.

    Levering

    1. The Fashion Camera is voor fysieke producten enkel gehouden te leveren in de door haar aangegeven leveringsgebieden, zijnde Nederland.
    2. The Fashion Camera steeft ernaar geaccepteerde bestellingen binnen 2 werkdagen te verzenden, tenzij een langere termijn is afgesproken. 
    3. Wanneer de bezorging vertraging heeft, ontvangt de klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 30 kalenderdagen heeft de klant het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. The Fashion Camera zal het bedrag dat de klant heeft betaald binnen 14 kalenderdagen na ontbinding terugbetalen.

    Aanbiedingen en acties

    1.  The Fashion Camera kan aanbiedingen en acties aanbieden. Wanneer de termijn van de aanbieding of actie is verstreken, is The Fashion Camera niet meer verplicht zich aan de bij de actie geldende voorwaarden te houden.
    2.  Aangeboden kortingen zijn enkel van toepassing wanneer de betaling binnen de gestelde termijn is voldaan. The Fashion Camera bepaalt te allen tijde of de korting correct is toegepast. In geval van foutieve toepassing behoudt The Fashion Camera het recht de bestelling te annuleren.

    Klachten en garantie

    1. Klachten omtrent beschadiging van een fysiek product dienen met bewijs per mail (info@liselottefleur.com) kenbaar te worden gemaakt zodat de schade kan worden beoordeeld en naar een passende oplossing kan worden gezocht.
    2.  Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten over fysieke aankopen uit de webshop aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het de consument vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

    Live Workshops:

    1. Wanneer klant onverwachts verhinderd is voor een workshop, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: klant is gerechtigd in overleg met fotograaf het aankoopbewijs over te dragen aan een ander, zo lang deze andere persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet, de nieuwe gegevens uiterlijk drie dagen voor aanvang van de workshop aan fotograaf worden doorgegeven en de verkoopprijs niet hoger is dan het oorspronkelijke aankoopbedrag. Klant is in geen geval gerechtigd de aankoopkosten terug te vorderen bij verhindering, daar fotograaf reeds kosten heeft gemaakt.
    2. Wanneer beeld- en/of geluidsopnames worden gemaakt tijdens een workshop door klant dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan fotograaf en is uitdrukkelijke toestemming nodig. Ook is het uitdrukkelijk verboden deze opnames voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Beeldmateriaal mag enkel worden gedeeld via social media wanneer fotograaf in het bericht wordt getagd. Wanneer andere deelnemers op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig. De opnames mogen nimmer professioneel of in enig verdienmodel worden gebruikt.